Generelle handelsbetingelser med kundeinformasjon

Innholdsfortegnelse

 • 1. Gyldighet
 • 2. Inngåelse av avtale
 • 3. Angrerett
 • 4. Priser og betalingsbetingelser
 • 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 • 6. Eiendomsforbehold
 • 7. Garantiforpliktelser
 • 8. Innløsning av rabattkuponger
 • 9. Innløsning av gavekort
 • 10.Gjeldende lov

1) Gyldighet

1.1 Disse generelle handelsbetingelsene til Sport-Tiedje GmbH (følgende "selger"), gjelder for alle avtaler som forbrukeren eller arbeidsgiveren (følgende „kunde“) inngår med selgeren når det gjelder de varene som selger tilbyr i sin online-shop eller varer og / eller ytelser på salgsstedene. Herved fraskrives kundens rett til å inndra egene betingelser, d.v.s. det er avtalt noe annet.

1.2 Til erverv av rabattkuponger gjelder også disse generelle handelsbetingelser hvis ikke noe avvikende uttrykkelig er avtalt.

1.3 En forbruker forstås etter disse generelle handelsbetingelsene enhver fysisk person som handler etter formål som ligger utenom den kommersielle, forretningsvirksomhet, håndverklige eller yrkesvirksomheten. En arbeidsgiver forstås etter disse generelle handelsbetingelsene enhver fysisk eller juridisk person uansett om det er snakk om en offentlig eller privat person som handler via en annen person som opptrer i deres navn eller på deres vegne, som ledd i sitt erverv.

2) Inngåelse av avtale

2.1 De produkt-beskrivelsene som befinner seg i online-shop eller på salgsstedene til selgeren viser ikke til noen bindende tilbud fra selgeren, men tjener til utgivelse av et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan avgi et tilbud gjennom det integrerte online-bestillingsskjemaet til selgerens online-shop. Dermed gir kunden , etterat han har lagt den utvalgte varen eller ytelsen i den virtuelle varekurven og gjennomført den elektroniske bestillingsprosessen og ved å klikke på den avsluttende knappen til et juridisk forbindende avtaletilbud på de varer som er i varekurven / eller ytelsene. Ytterligere kan kunden avgi tilbudet pr post, pr e-mail, pr faks, telefonisk eller personlig til en selger.

2.3 Selgeren kan godta kundens tilbud innen 5 dager,

 • idet han sender kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-mail), hvilket i dette henseende tilgangen av ordrebekreftelsen til kunden er signifikant, eller
 • idet han leverer den bestillte varen til kunden, idet varemottaket hos kunden er signifikant, eller
 • idet han oppfordrer kunden å betale etter levering av kundens bestilling.

Såsant flere av de ovennevnte alternativene gjennomføres, ansees avtalen for å være inngått på det tidspunktet hvor det første av de respektive alternativer ble gjennomført. Hvis selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innen den førstnevnte fristen, ansees tilbudet for avslått og kunden er dermed ikke lenger bundet til sin viljeserklæring.

2.4 Velger kunden betalingsmåten „PayPal Express“ i rammen av en online- bestilling, gir han ved å klikke på den avsluttende bestillingsknappen samtidig et betalingsoppdrag til sin betalings-leverandør. I dette tilfellet erklærer selgeren allerede nå, avvikende fra tallet 2.3., mottaket av kundens tilbud på det tidspunktet hvor kunden utløser betalingen idet han klikker på den avsluttende bestillingsknappen.

2.5 Fristen for mottaket av tilbudet begynner dagen etterat kunden har sendt tilbudet og ender med utløpet av den 5 dagen som kunden avga sitt tilbud.

2.6 Ved avgivelse av et tilbud over selgerens online-bestillingsskjemaet, lagres avtaleteksten fra selgeren og sendes til kunden etter avsendelse av bestillingen sammen med de generelle handelsbetingelsene i tekstform (f.eks. e-mail, faks eller brev). Avtaleteksten kan imidlertid ikke sees mer på selgerens internettsiden etter avsendt bestillingen.

2.7 Før den forbindlige leveringen av bestillingen med selgerens online-bestillingsskjema kan kunden selv korrigere opplysningene hele tiden med de normale tastatur- og mus-funksjonene. Utover det blir alle inntastninger av de forbindlige opplysninger angående bestillingen enda engang vist i bekreftelsesvinduet og kan også der med de normale tastatur og mus korrigeres.

2.8 Ved inngåelse av avtalen står det norske og tyske språket til rådighet.

2.9 Ordrebehandlingen og kontaktopplysningene skjer som regel pr e-mail og en automatisk ordrebehandling. Kunden må være sikker på at den oppgitte e-mail-adressen i ordrebehandlingen er den samme slik at den sendte e-mailen fra selgeren kommer til den rette mottakeren. Særlig må kunden være oppmerksom på ved bruk av SPAM-filtere at alle sendte e-mails fra selgeren eller en tredje person som har hatt med denne bestillingen å gjøre, kommer fram.

3) Angrerett

Forbrukere er i prinsipp berettiget til en angrerett. Nærmere informasjon til angreretten finnes mer på "betingelser for angreretten".

4) Priser og betalingsbetingelser.

4.1 De angitte prisene til selgeren er sammenlagte priser og inneholder den juridiske omsetningsskatten. Eventuelt tilfaller ekstra leverings- og fraktkostnader som blir spesielt oppgitt i produktbeskrivelsen.

4.2 Ved leveringer i land utenfor den Europeiske Union (gjelder ikke Norge, Sport Tiedje overtar denne betalingen) kan i enkelte tilfeller tilkomme andre kostnader som selgeren ikke er ansvarlig for, men som kunden selv må dekke. Til dette hører f.eks. kostnader for pengeoverføringer gjennom kredittinstitutter (f.eks. overføringsgebyr, vekselkursgebyr) eller utgifter til lovlig import hhv. skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også tilfalle med hensyn til pengeoverføringer hvis leveringen ikke skjer i et land utenfor EU, men kunden betaler fra et land utenfor EU.

4.3 Kunden kan betale med forskjellige betalingsmåter som blir opplyst i selgerens online-shop eller kunder i en fysisk butikk blir opplyst muntlig.

4.4 Er det valgt forskuddsbetaling, skal betalingen skje umiddelbart etterat avtalen er inngått.

4.5 Ved valg av betalingsmåten „Saferpay“ skjer betalingen med en kredittkort-debitering. Regningsbeløpet blir trukket fra kredittkortet først den dagen varen blir sendt, men reservasjonen skjer allerede ved bestillingsutløsningen.

4.6 Ved valg av betalingsmåten "PayPal" skjer betalingsgjennomføringen over betalingsservicen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg med gjeldende PayPal-bruksbetingelser, kan sees under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Dette forutsetter bl.a. at kunden åpner en PayPal-konto hhv. allerede har en slik konto.

5) Leverings- og fraktbetingelser

5.1 Frakten av varen skjer til kundens angitte leveringsadresse hvis ikke noe annet er avtalt. Ved avviklingen av transaksjonen er den leveringsadressen som står i kundens bestilling av betydning. Leveringen kan ikke skje til en postboks eller en pakkestasjon.

5.2 Sender transportfirmaet den sendte varen tilbake til selgeren hvis leveringen hos kunden ikke var mulig, må kunden selv betale kostnadene for den misslykkede frakten. Dette gjelder ikke hvis kunden er uten skyld i den misslykkede forsendelsen eller hvis kunden midlertidig var forhindret i å kunne motta den tilbydte ytelsen med mindre selgeren hadde gitt kunden beskjed om leveringen innenfor en rimelig frist.

6) Eiendomsforbehold

Skal selgeren betale på forhånd, beholder han eierretten av den leverte varen til den fullstendige utbetalingen av den skyldte kjøpesummen.

7) Garantiforpliktelser

Her gjelder den lovbestemte garantien.

8) Innløsning av rabattkuponger.

8.1 Rabattkuponger som blir utgitt gratis av selgeren i sammenheng med en reklame-aksjon med en bestemt gyldighetstid og som ikke kan kjøpes av kunden (etterfølgende „aksjons-rabattkupong“), kan løses inn i online-shop og overalt hvor aksjons-rabattkupongene er utvist , i de fysiske butikkene til selgeren og bare i det oppgitte tidsrommet.

8.2 Enkelte produkter kan utelukkes fra aksjoner med rabattkuponger så sant en tilsvarende innskrenkning framgår av rabattkupongens tekst.

8.3 Rabattkuponger kan bare innløses før avsluttning av bestillingen. En avregning i ettertid er ikke mulig.

8.4 Pr. bestilling kan det bare løses inn en aksjons-rabattkupong.

8.5 Vareverdien må minst være det samme som beløpet på aksjons-rabattkupongen. Eventuelt et restbeløp blir ikke erstattet av selgeren.

8.6 Hvis verdien på aksjons-rabattkupongen ikke rekker til dekning av bestillingen, kan differensen betales med en av selgerens tilbudte betalingsmåter.

8.7 Det tilgodehavende fra en aksjons-rabattkupong blir verken utbetalt eller det tilkommer ingen renter.

8.8 Aksjons-rabattkupongen blir ikke erstattet hvis kunden returnerer varen som er helt eller delvis betalt med en aksjons-rabattkupong under henvisning til den lovlige angreretten.

8.9 Aksjons-rabattkupongen kan overføres til en annen. Selgeren kan med frigjørende virkning yte til pågjeldende innehaver som innløser aksjons-rabattkupongen i online-shop. Dette gjelder ikke hvis selger har kjennskap til, eller grov uaktsom ukjennskap til at vedkommende ikke er berettiget, umyndighet eller manglende rett til å representere den pågjeldende innehaver.

9) Innløsning av gavekort

9.1 Gavekort som kan kjøpes i online-shop eller i en av selgerens fysiske butikker (etterfølgende "Gavekort“), kan innløses i online-shop og i alle selgerens fysiske butikker som anerkjenner gavekortet.

9.2 Gavekort og restbeløp fra et gavekort må løses inn innen det tredje året etterat gavekortet ble kjøpt. Restbeløpet godskrives kundens konto fram til utløpsdatoen.

9.3 Gavekortet kan bare innløses før avslutning av en bestilling. En tildeling av beløpet etterpå er ikke mulig.

9.4 Ved en bestilling kan også flere gavekort innløses.

9.5 Gavekort kan bare brukes ved kjøp av varer og ikke til kjøp av flere gavekort.

9.6 Hvis verdien på gavekortet ikke rekker til å dekke en bestuilling, kan differensen betales med en av de betalingsmåtene selgeren tilbyr.

9.7 Innestående beløp på gavekortet kan ikke utbetales i bar eller det tilkommer ingen renter.

9.8 Gavekortet kan overføres. Selgeren kan med frigjørende virkning yte til pågjeldende innehaver som innløser gavekortet i online-shop. Dette gjelder ikke hvis selger har kjennskap til, eller grov uaktsom ukjennskap til at vedkommende ikke er berettiget, umyndighet eller manglende rett til å representere den pågjeldende innehaver.

10) Gjeldende lov

10.1 Handler kunden som forbruker etter tallet 1.3 så gjelder samtlige juridiske forhold fra den norske juridiske retten med utelukkelse av UN- konvensjon over internasjonalt kjøp av bevegelige varer og bostedet til kunden er eksklusiv domsmyndighetene for tvistigheter for denne avtalen.

10.2 Handler kunden som en selvstendig næringsdrivende etter tallet 1.3 så gjelder samtlige juridiske forhold den norske juridiske retten med utelukkelse av UN- konvensjon over internasjonalt kjøp av bevegelige varer og bo- og forretningsstedet til kunden er eksklusiv domsmyndighetene for tvistigheter for denne avtalen.

Treningsapparater
Prøv apparater personlig i butikken!
67x i Europa
Europas Nr. 1 i hjemmetrening
67x i Europa